حراج!

کپسول لیواتوفیکس هرباوبوا بسته 30 عددی

890,000 

۷ روز ضمانت بازگشت کالا

ﺗﺤﻮﯾﻞ اﮐﺴﭙﺮس

ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺻﻞ ﺑﻮدن ﮐﺎﻟﺎ

bazartamin ad
شناسه محصول: 5996868 دسته:

توضیحات

کپسول لیواتوفیکس هرباویوا حاوی عصاره گیاهان خارمریم و زردچوبه به همراه تائورین و ویتامینهای گروه B، ویتامین C و ویتامین E می باشد که در درمان بیماریها و نارسایی های کبدی موثر است
خارمریـم کـه سـیلی­مارین یکـی از مـواد تشـکیل­دهنـده­ی آن اسـت، یکــی از شــناخته­شــده­ترین گیاهــان دارویــی جهــت مشــکلات کبـدی می­باشـد کـه مصـرف آن تاریخچـه طولانـی در طـب سـنتی دارد. مطالعـات علمـی متعـدد نیـز خاصیـت آنتی­اکسیدانی، ضدفیبروزی، بازساخت سلول­های آسیب­دیده­ی کبد، افزاینده­ی صفرا، محافظ سلول­های کبدی، تقویت­کننده­ی سیستم ایمنی و خواص ضد التهابی خارمریــم را اثبــات کرده­انــد. در مطالعــات بالینــی اثــر عصــاره­ی فلاونوئیــدی خارمریــم کــه بــه نــام ســیلی­مارین شــناخته شــده اسـت در درمـان و پیشـگیری بیماری­هـای کبـدی بــه اثبــات رســیده­اســت. سیلیمارین هم اثر ضد التهابی و هم خاصیت تقویت­کننده سیستم ایمنی برای محافظت از سلول­های کبد را دارد. مکانیسم عملکرد سیلیمارین مهار مسیر NF‐κB، مهار TNFα، مهاربیوسنتز نیتریک اکساید و لوکوترین­ها، مهار چسبندگی مولکولی و ایجاد اختلال در مسیر NAD+/SIRT2و در نهایت تقویت عملکرد لنفوسیت­هایT می­باشد.همچنین اثــر آنتی­اکســیدانی ســیلی­مارین سبب می­شود رادیکال­هـای آزاد ازبیـن­رفته و ظرفیـت گلوتاتیـون ســلول­ها بــه ویــژه ســلول­های کبــدی احیــا شود. عــلاوه بــر ایــن سـیلی­مارین بــا تحریـک فعالیـت آنزیـم RNA پلی­مـراز موجــب افزایـش سـنتز پروتئین­هـا می شـود کـه ایـن عمـل بـه نوبـه خـود اثر درمانی بر قــدرت نوســازی ســلول­های کبــد را افزایــش می­دهــد.

اســتفاده از زردچوبــه بــر روی کبــد دارای اثــر حفاظتــی می­باشــد. کورکومین موجود در زردچوبه یکی از ترکیبات طبیعی است که دارای بیشترین تأثیر در حفاظت از کبد می باشد. مطالعات بالینی متعدد در کنار مطالعات مولکولی نشان داده­اند که کورکومین با مکانیسم­های متعدد سلولی و مولکولی دارای تأثیر قابل ملاحظه­های در درمان و پیشگیری از بیماری­های کبدی ناشی از استرس اکسیداتیو به سلول­های کبدی است.

روش مصرف بالغین: 1 تا 2 کپسول دوبار در روز0
کودکان (12 – 8 سال): 1 کپسول دوبار در روز.
تعداد 30 عدد
منع مصرف • در صــورت حساســیت بــه هریــک از اجــزای ایــن فــرآورده، از مصــرف آن خــودداری گــردد. • در صـورت ادامـه داشـتن علایـم بیمـاری بـا پزشـک معالـج خـود مشـورت شود. • در افــراد مبتــلا بـه انســداد مجــاری صفــراوی و ســنگ كیســه¬ی صفــرا و زخــم هــای گوارشــی توصیــه نمی شــود. • همراه با آب فراوان میل شود. • مکمل¬های ویتامین نباید جایگزین رژیم غذایی کامل شوند. • ممکــن اســت منجــر بــه کاهــش میــزان مترونیــدازول و متابولیت هــای فعــال آن در خــون شــود. • مصــرف ایــن فــرآورده بــا داروهــای ضــدانعقــاد (وارفاریــن، هپاریــن و…) توصیــه نمی شــود. • دور از دسترس کودکان قرار گیرد.
شکل محصول کپسول
صادرکننده مجوز سازمان غذا و دارو
کشور تولید‎کننده ایران
سایر توضیحات مجموعـه ویتامین­هـای موجـود در ایـن فـرآورده عـلاوه بـر رفـع نیـاز بـدن بـه ایـن ویتامین هـا موجـب بهبـود عملکـرد و سـلامت کلـی بــدن می­شــوند.

ایـن فـرآورده بـا فرمولاسـیون کامـلأ طبیعـی مجموعـه­ای بی­نظیـر جهـت بهبـود عملکـرد کبـد و کلیـه می­باشـد.

موارد مصرف:
محافظــت از ســلول های کبــدی، حمایــت از عملکــرد ســم زدایی کبــد، تقویــت عملکــرد صفــرا و دارای خــواص ضد التهابــی و آنتی اکســیدانی

عوارض جانبی:
مشـکلات گوارشـی ماننـد کرمپ هـای شـکمی، تهــوع، اســتفراغ، اســهال ممکــن اســت در مصــرف ایــن فــرآورده رخ دهــد.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:
در طــی دوران بــارداری و شـیردهی مصـرف نشـود.

شرایط نگهداری:
در دمـای کمتـر از 25 درجـه ی سـانتی گراد و دور از نـور خورشـید نگهـداری شـود.